Privacyverklaring

JBK Business Support gevestigd aan de Nijverdalsestraat 167, 7642 LE te Wierden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. JBK Business Support is een eenmanszaak van Janette Beverdam-Kazimier en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 84179759 Janette is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens. Janette is te bereiken via jbkbusinesssupport@solcon.nl.

Persoonsgegevens die JBK Business Support verwerkt
JBK Business Support verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten, of omdat je deze zelf bij het invullen van het contactformulier op de website van JBK Business Support verstrekt of omdat je deze mijzelf telefonisch of per e-mail verstrekt Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk: 

 • Naam bedrijf 
 • Voor- en achternaamcontactpersoon 
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die jij actief schriftelijk of telefonisch verstrekt
 • Bankgegevens(voor het versturen van de factuur)

Ik verwerk deze gegevens omdat dit nodig is om mijn diensten aan te kunnen bieden en tot uitvoering van de overeenkomst over te kunnen gaan. Voor facturatie verwerk ik de bedrijfsnaam, voor- en achternaam van de contactpersoon, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, rekeningnummer en openstaand saldo. Deze gegevens zijn nodig voor de uitvoering van de overeenkomst

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk
Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via jbkbusinesssupport@solcon.nl , dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

JBK Business Support verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • verzenden van een nieuwsbrief of reclamefolder
 • te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • je te informeren over wijzigingen van onze diensten, producten of tarieven
 • om diensten bij je af te leveren
 • voor de facturatie

JBK Business Support verwerkt ook persoonsgegevens als zij hier wettelijk toe verplicht is, zoals
gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
JBK Business Support maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen, bijvoorbeeld, door jouw kredietwaardigheid aan te tasten.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar
JBK Business Support bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Ik hanteer een bewaartermijn van 12 maanden voor de persoonsgegevens die ik verwerk. Na deze periode worden deze gegevens geanonimiseerd.

Delen van persoonsgegevens met derden
JBK Business Support verstrekt uitsluitend jouw persoonsgegevens aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Google Analytics en cookies, of vergelijkbare technieken
JBK Business Support gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door JBK Business Support en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent datje bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens van jouwaarover ik beschik, in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naarjbkbusinesssupport@solcon.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. JBK Business Support wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contactmet-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe ik persoonsgegevens beveilig
JBK Business Support neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Janette Beverdam via jbkbusinesssupport@solcon.nl

Wijzigingen op deze verklaring
Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele privacyverklaring kun je bij mij opvragen, zodat je weet hoe JBK Business Support jouw gegevens beschermt.

Vragen
Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van jouw persoonsgegevens en deze privacyverklaring kun je contact met mij opnemen, via jbkbusinesssupport@solcon.nl

JBK Business Support

Janette Beverdam-Kazimier

Nijverdalsestraat 167, 7462 LE, Wierden

T: 06-41642866

E: jbkbusinesssupport@solcon.nl

W: www.jbkbusinesssupport.nl

Privacyverklaring JBK Business Support, versie 01.2022