Algemene Voorwaarden

Algemeen
In deze Algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt:

Opdrachtnemer: De eenmanszaak JBK Business Support, kantoor voor secretariële diensten en administratieve ondersteuning. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Janette Beverdam-Kazimier.

Opdrachtgever: De natuurlijke – of rechtspersoon die aan JBK Business Support opdracht verleent tot het verrichten van werkzaamheden.

Overeenkomst: De tussen opdrachtnemer en opdrachtgever gesloten overeenkomst ter zake het verlenen van diensten en/of het uitvoeren van werkzaamheden .

Artikel 1: Toepasselijkheid
Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, rechtshandelingen, opdrachten, overeenkomsten, verrichte werkzaamheden en dienstverlening verzorgt door JBK Business Support, hierna te noemen ‘opdrachtnemer’.

 1.  Algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing op de uitvoering van opdrachten en werkzaamheden verricht door opdrachtnemer, tenzij door partijen schriftelijk anders wordt overeengekomen.
 2. Bij het tot stand komen van een opdracht, aanvaardt opdrachtgever deze Algemene voorwaarden.
 3. Alle opdrachten worden schriftelijk vastgelegd en bevestigd aan de klant. Mondelinge afspraken welke afwijken van schriftelijke overeenkomsten en/of van deze Algemene voorwaarden zijn slechts bindend als deze afspraken schriftelijk worden bevestigd

Artikel 2: Tarieven, kosten

 1. Alle tarieven zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld
 2. Uren worden afgerond op halve uren.
 3. Alle tarieven zijn exclusief reiskosten/km-vergoeding
 4. Alle tarieven zijn exclusief eventuele kosten voor kantoorbenodigdheden indien deze door opdrachtnemer verzorgd dienen te worden (te denken aan papier, postzegels, printkosten etc.)
 5. Opdrachtnemer zal een overzicht van uren en kosten bijhouden en verstrekken aan opdrachtgever, tenzij op basis van een overeengekomen vaste vergoeding wordt gewerkt.
 6. Opdrachtnemer is gerechtigd het uurtarief en andere tarieven , waartegen zij de werkzaamheden uitvoert, per 1 januari van elk jaar aan te passen op basis van normale prijsstijgingen. De opdrachtnemer zal opdrachtgever hiervan minimaal één maand voor de ingangsdatum van de voorgenomen tariefswijziging op de hoogte stellen.

Artikel 3: Totstandkoming van de overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de opdracht. Dit kan door ondertekening van de overeenkomst van opdracht door beide partijen of door schriftelijke e-mailbevestiging door beide partijen.

Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst

 1. Opdrachtnemer zal de werkzaamheden van de opdrachtovereenkomst naar haar beste inzicht en vermogen en naar goed vakmanschap uitvoeren.
 2. De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor een opdracht te weigeren.
 3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht/overeenkomst, tijdig worden verstrekt.
 4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, veroorzaakt doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens of informatie.
 5. Indien de opdrachtnemer de uitvoering van de overeenkomst niet kan nakomen vanwege ziekte, omstandigheden of door overmacht, heeft de opdrachtnemer in overleg met de opdrachtgever het recht de overeenkomst zodanig te wijzigen, dan wel op te schorten. Er zal echter altijd overleg plaatsvinden met de opdrachtgever en er zal alles aan gedaan worden dit op correcte wijze goed op te lossen.
 6. Is door opdrachtnemer ondeugdelijk gepresteerd, d.w.z., niet volgens duidelijk overeengekomen afspraak of wenselijk resultaat, dan is opdrachtgever de in rekening te brengen uren hier betrekking op hebbende, niet verschuldigd. Vooralsnog zal in dat geval eerst geprobeerd worden de opdracht opnieuw naar wens uit te voeren. Uiteraard geldt bovengenoemde naar redelijkheid; dit betreft een garantie die opdrachtnemer aanbiedt om tevredenheid te garanderen en vertrouwen te geven; hier dient geen misbruik van te worden gemaakt.

Artikel 5: Wijziging/annulering/ontbinding van de overeenkomst

 1. Een wijziging, annulering of ontbinding van de opdrachtovereenkomst dient schriftelijk dan wel per e-mail te geschieden.
 2. Bij wijziging van opdrachtovereenkomst door de opdrachtgever, zullen eventuele werkzaamheden en de daaruit voortvloeiende kosten gewijzigd worden. Dit zal schriftelijk bevestigd worden.
 3. Bij annulering van de opdrachtovereenkomst door de opdrachtgever, zullen de eventueel reeds gemaakte kosten door de opdrachtnemer en de reeds gemaakte uren tegen het overeengekomen uurtarief in rekening worden gebracht.
 4. Zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer zijn gerechtigd overeenkomsten voor langere tijd (hierbij geldt langer dan 6 maanden) door tussentijdse opzegging te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Dit geldt ook voor overeenkomsten voor onbepaalde tijd.
 5. Opdrachtnemer kan bij overmacht of ziekte, gedurende deze periode voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode te lang duurt voor de opdrachtgever, dan is ieder van de partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 6. De overeenkomst eindigt met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst in onderstaande gevallen.
  1. faillietverklaring of surseance van betaling van de opdrachtgever of opdrachtnemer
  2. staking van de bedrijfsactiviteiten van de opdrachtgever of opdrachtnemer
  3. verplaatsing van de bedrijfsactiviteiten van de opdrachtgever of opdrachtnemer
  4. overlijden van de opdrachtnemer
  5. langdurige ziekte van de opdrachtnemer 

Partijen zijn in de hierboven genoemde gevallen tegenover elkaar nimmer gehouden enige schadevergoeding te voldoen.

Artikel 6: Betaling

 1. Opdrachtgever dient de facturen van opdrachtnemer binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen.
 2. Bij overschrijding van betalingstermijn, genoemd in artikel 6.1 zal een aanmaning volgen. Hierin wordt opdrachtgever alsnog in de gelegenheid gesteld de factuur te voldoen.
 3. Indien er binnen 14 dagen na aanmaning geen betaling is ontvangen, is opdrachtgever in verzuim. Vanaf dat moment is opdrachtgever extra kosten plus wettelijke rente verschuldigd.
 4. Wanneer de betalingstermijn met 28 dagen of meer wordt overschreden, kan de vordering, inclusief alle kosten en verschuldigde rente uit handen worden gegeven aan een incassobureau of deurwaarderskantoor. Alle bijkomende kosten komen volledig voor rekening van opdrachtgever.
 5. Is opdrachtgever in verzuim, dan behoudt opdrachtnemer zich het recht voor om vervolgopdrachten voor opdrachtgever op te schorten dan wel uit te sluiten of de overeenkomst met directe ingang te ontbinden.

Artikel 7: Geheimhouding

 1. Opdrachtgever geeft opdrachtnemer toestemming voor het uitoefenen van haar diensten gebruik te maken van de gegevens die opdrachtgever ter beschikking heeft gegeven.
 2. Opdrachtnemer is verplicht om met alle informatie, bestanden en gegevens van opdrachtgever zorgvuldig en vertrouwelijk om te gaan, veilig te bewaren en geheim te houden.
 3. Gegevens van de opdracht zullen door opdrachtnemer, zonder toestemming van de opdrachtgever nimmer ter kennis van derden worden gebracht.

Artikel 8: Verwerking persoonsgegevens

 1. Voor zover bij het uitvoeren van werkzaamheden in het kader van de dienstverlening van opdrachtnemer persoonsgegevens van een wederpartij worden verwerkt, zullen deze persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt, overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming. Zie hiervoor de privacyverklaring van JBK Business Support.
 2. Opdrachtnemer neemt passende technische en organisatorische maatregelen om de van een wederpartij verwerkte persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de huidige stand van de techniek en de aard van de verwerking.

Artikel 9: Aansprakelijkheid en verzekering

 1. Opdrachtnemer beschikt over een eigen bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.
 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige schade, welke voor opdrachtgever mocht ontstaan als gevolg van door opdrachtnemer verleende diensten, tenzij opdrachtgever aantoont dat er schade is geleden door een aanzienlijke fout van opdrachtnemer. Daaruit volgt dat opdrachtnemer slechts aansprakelijk kan worden gehouden voor directe schade als gevolg van deze fout.
 3. De door opdrachtnemer te betalen schadevergoeding wegens een toerekenbare tekortkoming bij de uitvoering van de opdracht, zal in ieder geval niet meer bedragen dan het bedrag gelijk aan de totaal bedongen prijs van de aan de opdrachtnemer opgedragen werkzaamheden.
 4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de diensten van derden.
 5. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat de opdrachtnemer is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor de opdrachtnemer kenbaar behoorde te zijn.
 6. De opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, vermogensschade, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 10: Toepasselijk recht en geschillen

 1. Deze Algemene voorwaarden, offertes en overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn verklaard, worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.
 2. In geval van een geschil zullen partijen zich eerst tot het uiterste inspannen om in onderling overleg het geschil te beslechten.
 3. Onder een geschil wordt ook begrepen een geschil dat slechts door één van de partijen als zodanig wordt beschouwd.
 4. Als het onderling overleg niet leidt tot het oplossen van het geschil, dan zullen partijen het geschil voorleggen aan een alsdan gezamenlijk te kiezen onafhankelijke mediator. De kosten hiervoor worden door beide partijen gedeeld.
 5. Pas indien ook de tussenkomst van de gekozen mediator als bedoeld in artikel 8.4 niet leidt tot beslechting van het geschil, staat het partijen vrij het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in Nederland.

JBK Business Support

Janette Beverdam-Kazimier

Nijverdalsestraat 167, 7462 LE, Wierden

T: 06-41642866

E: jbkbusinesssupport@solcon.nl

W: www.jbkbusinesssupport.nl

Algemene Voorwaarden JBK Business Support, versie 01.2022